Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

BIH TREBA UBRZATI REFORME I ISKORISTITI PRILIKU KOJU PRUŽA PLAN RASTA

Na 7. sastanku Pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, koji je održan 23. svibnja 2024. godine u Sarajevu (hibridni format), ocjenjeno je kako je Bosna i Hercegovina (BiH) u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije, dok je pogledu kapaciteta za suočavanje sa konkurentskim pritiskom i tržišnim silama unutar Europske unije (EU) postignut ograničen napredak.

Europska komisija je navela kako je financijski sektor ostao stabilan i da je BiH pokazala otpornost na brojne šokove, ali da su i dalje prisutni izazovi, među ostalim, vezano za dobro ekonomsko upravljanje, poslovno okruženje, javna poduzeća, digitalnu tranziciju i kvalitetu obrazovanja.

Komisija je istaknula kako BiH treba ubrzati reforme i iskoristiti priliku koju pruža Plan rasta za Zapadni Balkan kao i trenutak da se napreduje u procesu pristupanja u EU.

Konstatirano je kako je u BiH u 2023. godini nastavljen trend rasta ekonomske aktivnosti, ali je bio nešto sporiji u odnosu na prethodnu godinu. Realni rast BDP-a je u IV. kvartalu 2023. godine iznosio 1,7%. U 2024. godini se predviđa daljnji ekonomski oporavak s projekcijom ekonomskog rasta od 2,2%. U 2023. godini rastao je broj zaposlenih kao i nominalne plaće. Vanjskotrgovinska robna razmjene BiH je u 2023. godini smanjenja u odnosu na prethodnu godinu, a usljed globalnih ekonomskih kretanja.

Delegacija BiH je istakla kako se radi na poboljšanju kvalitete i konsolidacije fiskalnih podataka i izvještavanja, te je informiralo Komisiju da je Fiskalno vijeće BiH usvojilo Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2024 - 2026. godina. U 2023. godini održana je stabilnost bankarskog sektora, a njegova profitabilnost je bila na rekordnom nivou. Zabilježen je rast depozita i cjelokupne kreditne aktivnosti banaka. Komisija je pozdravila do sada poduzete korake u kontekstu pristupanja SEPA području (Single Euro Payments Area).

Europska komisija je pozdravila napredak u oblasti kontrole javnih financija, posebno vezano za provođenje strategija na državnom i entitetskom nivou kao i saradnju centralnih harmonizacijskih jedinica.

U oblasti statistike BiH je u ranoj fazi, te se i dalje očekuju koraci vezao za izradu novog zakona o statistici BiH, usklađenog sa principima Kodeksa prakse europske statistike, zatim popis poljoprivrede, te mapu puta za pripremu sljedećeg popisa stanovništva.

Izvor: https://www.dei.gov.ba/

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search